Archivácia denných uzávierok

Každý používateľ elektronickej registračnej pokladnice (ďalej ako "ERP") tlačí denné uzávierky. Podnikateľ je podľa Zákona o registračných pokladniciach povinný denné uzávierky archivovať po dobu 5 rokov od konca roka, v ktorom boli vytvorené. 1) Zákon o DPH platcom DPH túto lehotu predlžuje až na 10 rokov.2)

Okrem toho archivované denné uzávierky musia byť zoradené podľa dátumu. Aj keď zákon nestanovuje povinnosť lepiť pásky do knihy uzávierok, ide o najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť pokute 100 € za nesprávne uložené denné uzávierky.

Knihy uzávierok si môžete kúpiť v našom e‑shope.

Podľa vyjadrenia Finančnej správy nie je možné uchovávať denné uzávierky vo forme súborov, fotokópií alebo v inej elektronickej podobe, ale len ako originálne tlačové výstupy z elektronickej registračnej pokladnice.

Finančná správa ďalej upozorňuje, že ako náhrada za stratenú dennú uzávierku nepostačuje kópia z kontrolných záznamov a ani intervalová uzávierka za daný deň.

Celé vyjadrenie Finančnej správy nájdete na nasledovnom odkaze:

Povinnosť tlačiť a archivovať denné uzávierky sa nevzťahuje na používateľov eKasy ("ORP"), čiže aj virtuálnej registračnej pokladnice ("VRP").

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods.4 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Kópie paragónov a denné uzávierky podľa § 10 ods.4, pokladničné doklady vyhotovené pri uplatnení postupu podľa § 10 ods.5, doklady označené slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

2) § 70 ods.9 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Záznamy podľa odsekov 1 až 6 sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

Archivácia denných uzávierok
Vytvorené10.01.2019