VOP

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, keď na jednej strane je spoločnosť KML, s. r. o., IČO: 36684261, DIČ: 2022261879, IČ DPH: SK2022261879, so sídlom Podhora 6, 034 01 Ružomberok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18093/L ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len "predávajúci") a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ (ďalej len "kupujúci").

V prípade, keď spoločnosť KML, s. r. o., vystupuje ako poskytovateľ, poskytuje služby a/ alebo licenčné oprávnenie podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených pri konkrétnej ponuke služby a/alebo licenčných oprávnení, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.

Kupujúcim je výlučne podnikateľ

Ak ste spotrebiteľ, čiže fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, neobjednávajte si od nás tovar a/alebo služby a/alebo licenčné oprávnenia.

Podnikateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie, teda vykonáva podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria reklamačný poriadok a podmienky objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

Kupujúci týmto v zmysle § 71 ods.2 písm.b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje predávajúcemu súhlas na to, aby mu za dodaný tovar a/alebo služby a/alebo licencie vystavovala faktúru v elektronickej forme.

Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom.

Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených predávajúcim v elektronickej forme je zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise.

Predávajúci sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať odberateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho e‑mailovú adresu, ktorú poskytol predávajúcemu a ktorá je uvedená v objednávke (ďalej len e‑mailová adresa).

Kupujúci je povinný neodkladne informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e‑mailovej adresy.

Odvolať tento súhlas môže kupujúci písomným oznámením doručeným predávajúcemu.

Kupujúci vyhlasuje, že má výlučný prístup k e‑mailovej adrese uvedenej v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky priradenej k e‑mailovej adrese kupujúceho alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie odberateľa.

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia odberateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k odberateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti odberateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.

V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa kupujúci zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e‑mailovú adresu kml@kml.sk. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti kupujúceho nie je predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

III. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikujú. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé od tarify telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a predvedení.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec na prepravu.

Kupujúci týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného od predávajúceho dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto konanie môže mať takisto trestnoprávne následky.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne na svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci takisto nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu.

Toto ustanovenie VOP sa týka takisto elektronického obsahu, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu ako dar.

IV. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu s cieľom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sa zhromažďujú, spracovávajú a uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie na marketingové účely predávajúceho, a to až do momentu jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

V rámci reklamačného konania sa od zákazníkov vyžadujú nasledujúce údaje: obchodný názov, meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ alebo IČ DPH, DKP, telefónne číslo, e‑mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne s cieľom potrebným na vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Kupujúci vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov. Podmienky spracovania a špecifikáciu konkrétnych osobných údajov sú obsiahnuté v dokumente Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. cookies tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele cookies či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci na tento účel stanoví samostatné podmienky na použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na telefónom čísle 0911 260 763

.

V. Prevádzkový čas

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Prevádzkový čas: Po - Pi: 7.00 - 18.00, So: 9.00 - 13.00

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkového času.

VI. Ceny

Všetky ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú zmluvné. V on‑line e‑shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci na získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo počas obdobia časovo určeného.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e‑shope, alebo cenu nezáväzne odporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

VII. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a so všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Objednávať možno prostredníctvom objednávacieho formulára na internetových stránkach.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod. alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Kupujúci bude o presnom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e‑mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá od spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolí v objednávke.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že nemá nárok na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.)

Kupujúcemu môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti od stavu vráteného tovaru, nevyužitej/zmarenej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz s cieľom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná suma vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

IX. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

Úhrada tovaru vopred prevodom (proforma faktúra)

Tovar môžete uhradiť vopred na základe pro forma faktúry. Na základe vašej objednávky vám zašleme pro forma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho bankového účtu IBAN SK07 8330 0000 0020 0191 8947 vedeného v Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky. Len čo bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky vám odošleme objednaný tovar a informujeme vás o tom e‑mailom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 7 dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Úhrada tovaru na dobierku

Tovar objednaný na dobierku uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení na vašu dodaciu adresu.

Úhrada tovaru platobnou kartou online

Tovar môžete uhradiť platobnou kartou online. Akceptujeme platobné karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Po zaplatení platobnou kartou online vám objednaný tovar bude automaticky odoslaný. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude realizovaná do 48 hodín, objednávka bude automaticky stornovaná.

Poskytovateľom platobnej brány je:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
e-mail: platby-podpora@comgate.cz
tel: +420 228 224 267
www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Fakturačné údaje kupujúceho nemožno meniť spätne po odoslaní objednávky.

X. Dodacie podmienky

Spôsoby dodania

Tovar zasielame prepravnou spoločnosťou DPD. Prepravná spoločnosť DPD doručuje tovar zvyčajne do 48 hodín od odovzdania zásielky do prepravy. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie týkajúce sa tejto možnosti doručenia vášho tovaru.

Oblasť doručenia: celá SR

Dni doručenia: pracovné dni

Čas doručenia: zvyčajne do 48 hodín (po potvrdení o odoslaní vašej objednávky)

Časové rozmedzie doručenia: 8.00 − 17.00

V prípade dodania na súkromnú adresu vás bude doručujúci vodič kontaktovať telefonicky. V prípade neúspešného pokusu o doručenie vykoná vodič nasledujúci deň druhý pokus.

Presný výber hodiny dodania nie je, bohužiaľ, možný. Pokiaľ vás prepravca nezastihne, dostanete do schránky informáciu ohľadom nasledujúceho termínu doručenia.

Objednávky prijaté cez víkend a počas sviatkov sú odovzdané do prepravy najbližší pracovný deň a doručované nasledujúci pracovný deň.

V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Kupujúci je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie škatule…) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie opísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e‑mailom na adresu kml@kml.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e‑mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

XII. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

XIII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 2. 12. 2015 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies