Potvrdzovanie a archivácia knihy ERP

Kniha elektronickej registračnej pokladnice